OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez PAWEŁ HAJDUCZENIA NIERUCHOMOŚCI 


1. Administratorem danych jest PAWEŁ HAJDUCZENIA NIERUCHOMOŚCI z siedzibą w 10-274, OLSZTYN, Jagiellońska 49/25

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: pawel.hajduczenia.nieruchomosci@gmail.com lub biuro@hajduczenia.nieruchomosci.pl pod numerem
telefonu: +48 664 499 446, lub pisemnie (adres siedziby administratora): 10-274, OLSZTYN, Jagiellońska 49/25

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, której stroną
będzie Administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora, podmioty, którym
Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), notariusze, architekci oraz inne
podmioty partnerskie biorące udział w realizacji umów pośrednictwa w obrocie nieruchomością. w szczególności dotyczy to
przekazywania informacji podmiotom technicznie realizującym usługi

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, aż do ustania tego
celu lub do zgłoszenia sprzeciwu.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą przetwarzane w
celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

7. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia
danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.